Partidul Național Liberal
{
  "parent": "programe-cadru-legal-si-finantare",
  "type": "page",
  "name": "Profesionalizarea comisiilor consultative ale Ministerului Educa\u021biei",
  "title": "Profesionalizarea comisiilor consultative ale Ministerului Educa\u021biei",
  "content": "\u003Cp\u003ESe genereaz\u0103 cadrul legal pentru consolidarea eticii universitare \u0219i a deontologiei profesionale prin \u003Cstrong\u003Eprofesionalizarea comisiilor consultative ale Ministerului Educa\u021biei \u003C\/strong\u003E\u0219i prin definirea într-un mod clar a atribu\u021biilor acestora.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EPentru exercitarea atribu\u021biilor sale, \u003Cstrong\u003Eîn scopul eficientiz\u0103rii activit\u0103\u021bii\u003C\/strong\u003E, Ministerul Educa\u021biei constituie, prin ordin al ministrului educa\u021biei, comisii na\u021bionale sus\u021binute în activitate de registre corespondente de exper\u021bi. Comisiile na\u021bionale de la nivelul Ministerului Educa\u021biei sunt: \u003C\/p\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003EComisia Na\u021bional\u0103 pentru Finan\u021barea Înv\u0103\u021b\u0103mântului Superior (CNFIS);\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EComisia Na\u021bional\u0103 de Standardizare a Titlurilor \u0219i Gradelor Universitare (CNSTGU), sprijinit\u0103 în activitatea sa de un Registru de exper\u021bi, constituit prin ordin al ministrului educa\u021biei;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EComisia Na\u021bional\u0103 de Etic\u0103 a Titlurilor Universitare (CNETU), sprijinit\u0103 în activitatea sa de un Registru de exper\u021bi, constituit prin ordin al ministrului educa\u021biei;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EComisia Na\u021bional\u0103 de Etic\u0103 a Managementului Universitar (CNEMU), sprijinit\u0103 în activitatea sa de un Registru de exper\u021bi, constituit prin ordin al ministrului educa\u021biei;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EComisia Na\u021bional\u0103 de Statistic\u0103 \u0219i Prognoz\u0103 a Înv\u0103\u021b\u0103mântului Superior (CNSPIS);\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EComisia Na\u021bional\u0103 al Bibliotecilor Universitare (CNBU).\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EMembrii comisiilor na\u021bionale au un mandat de 5 ani.\u003C\/strong\u003E Activitatea comisiilor na\u021bionale este coordonat\u0103 de c\u0103tre Direc\u021bia General\u0103 care gestioneaz\u0103 înv\u0103\u021b\u0103mântul superior din cadrul Ministerului Educa\u021biei.  \u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003ECNSTGU propune  standardele  minimale na\u021bionale necesare \u0219i obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice de conferen\u021biar \u0219i profesor din înv\u0103\u021b\u0103mântul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare din institu\u021biile de înv\u0103\u021b\u0103mânt superior, a atestatului de abilitare, a titlului de doctor, inclusiv în ceea ce prive\u0219te acordarea calificativelor. Aceste standarde se aprob\u0103 prin ordin al ministrului educa\u021biei, la propunerea CNSTGU, dup\u0103 consultarea cu CNR. \u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003ECNETU se pronun\u021b\u0103 asupra contesta\u021biilor formulate împotriva deciziilor Comisiilor de etic\u0103 ce func\u021bioneaz\u0103 în cadrul institu\u021biilor de înv\u0103\u021b\u0103mânt superior, pentru solu\u021bionarea sesiz\u0103rilor privind abaterile de la normele de etic\u0103 \u0219i deontologie profesional\u0103 în ob\u021binerea titlurilor universitare. CNETU se constituie prin ordin al ministrului educa\u021biei, membrii fiind selecta\u021bi pe baza unor criterii de competen\u021b\u0103 \u0219i probitate profesional\u0103 \u0219i moral\u0103.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003ECNEMU se pronun\u021b\u0103 asupra litigiilor privind nerespectarea eticii managementului universitar \u0219i asupra litigiilor referitoare la înc\u0103lcarea r\u0103spunderii publice. CNEMU se constituie prin ordin al ministrului educa\u021biei, membrii fiind selecta\u021bi pe baza unor criterii de competen\u021b\u0103 \u0219i probitate profesional\u0103 \u0219i moral\u0103.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003ECNFIS are urm\u0103toarele atribu\u021bii principale: propunerea metodologiei de finan\u021bare a institu\u021biilor de înv\u0103\u021b\u0103mânt superior \u0219i stabilirea costului mediu per student echivalent pe cicluri \u0219i domenii de studii, inclusiv pentru înv\u0103\u021b\u0103mântul superior dual \u0219i verificarea periodic\u0103 a  realiz\u0103rii proiectelor de dezvoltare institu\u021bional\u0103 \u0219i eficien\u021ba gestion\u0103rii fondurilor publice de c\u0103tre institu\u021biile de înv\u0103\u021b\u0103mânt superior; \u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003ECNSPIS are ca atribu\u021bii principale elaborarea \u0219i actualizarea permanent\u0103 a indicatorilor de monitorizare a înv\u0103\u021b\u0103mântului superior \u0219i prognoza evolu\u021biei acestuia în raport cu dinamica pie\u021bei muncii. \u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003ECNBU are în atribu\u021bii elaborarea strategiei de dezvoltare, evaluare periodic\u0103 \u0219i coordonare a sistemului de biblioteci din înv\u0103\u021b\u0103mântul superior.\u003C\/p\u003E",
  "pathkey": "universitar\/programe-cadru-legal-si-finantare\/profesionalizarea-comisiilor-consultative-ale-ministerului-educatiei",
  "path": [
    "universitar",
    "programe-cadru-legal-si-finantare",
    "profesionalizarea-comisiilor-consultative-ale-ministerului-educatiei"
  ],
  "id": "profesionalizarea-comisiilor-consultative-ale-ministerului-educatiei"
}
homeÎnvățământul universitarPrograme noi, cadru legal și finanțare

Profesionalizarea comisiilor consultative ale Ministerului Educației

Se generează cadrul legal pentru consolidarea eticii universitare și a deontologiei profesionale prin profesionalizarea comisiilor consultative ale Ministerului Educației și prin definirea într-un mod clar a atribuțiilor acestora.

Pentru exercitarea atribuțiilor sale, în scopul eficientizării activității, Ministerul Educației constituie, prin ordin al ministrului educației, comisii naționale susținute în activitate de registre corespondente de experți. Comisiile naționale de la nivelul Ministerului Educației sunt: 

 • Comisia Națională pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS);
 • Comisia Națională de Standardizare a Titlurilor și Gradelor Universitare (CNSTGU), sprijinită în activitatea sa de un Registru de experți, constituit prin ordin al ministrului educației;
 • Comisia Națională de Etică a Titlurilor Universitare (CNETU), sprijinită în activitatea sa de un Registru de experți, constituit prin ordin al ministrului educației;
 • Comisia Națională de Etică a Managementului Universitar (CNEMU), sprijinită în activitatea sa de un Registru de experți, constituit prin ordin al ministrului educației;
 • Comisia Națională de Statistică și Prognoză a Învățământului Superior (CNSPIS);
 • Comisia Națională al Bibliotecilor Universitare (CNBU).

Membrii comisiilor naționale au un mandat de 5 ani. Activitatea comisiilor naționale este coordonată de către Direcția Generală care gestionează învățământul superior din cadrul Ministerului Educației.  

CNSTGU propune  standardele  minimale naționale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice de conferențiar și profesor din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare din instituțiile de învățământ superior, a atestatului de abilitare, a titlului de doctor, inclusiv în ceea ce privește acordarea calificativelor. Aceste standarde se aprobă prin ordin al ministrului educației, la propunerea CNSTGU, după consultarea cu CNR. 

CNETU se pronunță asupra contestațiilor formulate împotriva deciziilor Comisiilor de etică ce funcționează în cadrul instituțiilor de învățământ superior, pentru soluționarea sesizărilor privind abaterile de la normele de etică și deontologie profesională în obținerea titlurilor universitare. CNETU se constituie prin ordin al ministrului educației, membrii fiind selectați pe baza unor criterii de competență și probitate profesională și morală.

CNEMU se pronunță asupra litigiilor privind nerespectarea eticii managementului universitar și asupra litigiilor referitoare la încălcarea răspunderii publice. CNEMU se constituie prin ordin al ministrului educației, membrii fiind selectați pe baza unor criterii de competență și probitate profesională și morală.

CNFIS are următoarele atribuții principale: propunerea metodologiei de finanțare a instituțiilor de învățământ superior și stabilirea costului mediu per student echivalent pe cicluri și domenii de studii, inclusiv pentru învățământul superior dual și verificarea periodică a  realizării proiectelor de dezvoltare instituțională și eficiența gestionării fondurilor publice de către instituțiile de învățământ superior; 

CNSPIS are ca atribuții principale elaborarea și actualizarea permanentă a indicatorilor de monitorizare a învățământului superior și prognoza evoluției acestuia în raport cu dinamica pieței muncii. 

CNBU are în atribuții elaborarea strategiei de dezvoltare, evaluare periodică și coordonare a sistemului de biblioteci din învățământul superior.

Vrem să știm părerea ta!

Lasă-ne și un mesaj cu eventuale sugestii de îmbunătățire a noilor prevederi. Împreună, așezăm bazele unui sistem de învățământ mai bun, mai performant. Îți mulțumim!

total impotriva
impotriva
neutru
de acord
total de acord

Distribuie pagina:

Mai multe in Programe noi, cadru legal și finanțare:

Programul Național de Reducere a Abandonului Universitar (PNRAU) Programul Național pentru Internaționalizare Universitară “Study in Romania” (PNIU) Registrul Unic Național Integrat al Diplomelor și Actelor de Studii (RUNIDAS) Interoperabilitatea RMUR / RUNIDAS Cadru legal complet pentru protejarea valorilor academice, eticii și integrității Finanțarea în învățământul superior Optimizări cu privire la evaluarea instituțională și acreditări
© 2022 Partidul Național Liberal.
Mai multe pe PNL.ro si pe pagina noastra de Facebook