Partidul Național Liberal
{
  "parent": "organizarea-sistemului-de-invatamant",
  "type": "page",
  "name": "Examenul na\u021bional de bacalaureat",
  "title": "Examenul na\u021bional de bacalaureat",
  "content": "\u003Cp\u003EExamenul na\u021bional de bacalaureat const\u0103 în sus\u021binerea urm\u0103toarelor probe:\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EA - proba scris\u0103 de evaluare a competen\u021belor la disciplinele cuprinse în trunchiul comun - prob\u0103 comun\u0103 pentru \u003Cstrong\u003Eelevii de la toate filierele, profilurile \u0219i specializ\u0103rile\u003C\/strong\u003E; aceasta const\u0103 într-o \u003Cstrong\u003Eprob\u0103 unic\u0103, prin care se evalueaz\u0103 competen\u021bele generale formate pe parcursul ciclului liceal la limba \u0219i literatura român\u0103, matematic\u0103, \u0219tiin\u021be, istoria \u0219i geografia României \u0219i Europei \u0219i \u0219tiin\u021be socio-umane.\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EB - dou\u0103 probe de evaluare a competen\u021belor lingvistice la dou\u0103 limbi de circula\u021bie interna\u021bional\u0103 \u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EC - proba de evaluare a competen\u021belor digitale\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003ED - prob\u0103 scris\u0103 la Limba \u0219i literatura matern\u0103 \u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EE - probe scrise, facultative, specifice profilului sau specializ\u0103rii, la alegerea candidatului, dup\u0103 cum urmeaz\u0103:\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003Ea) pentru profilul real, specializarea matematic\u0103-informatic\u0103, din filiera teoretic\u0103, o prob\u0103 scris\u0103 din matematic\u0103 \u0219i informatic\u0103 cu accent pe competen\u021bele dezvoltate în cadrul acestei specializ\u0103ri;\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003Eb) pentru profilul real, specializarea \u0219tiin\u021bele-naturii, din filiera teoretic\u0103, o prob\u0103 scris\u0103 din fizic\u0103, chimie \u0219i biologie cu accent pe competen\u021bele dezvoltate în cadrul acestei specializ\u0103ri;\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003Ec) pentru profilul umanist, specializarea \u0219tiin\u021be sociale, din filiera teoretic\u0103, o prob\u0103 scris\u0103 din istorie \u0219i \u0219tiin\u021be socio-umane, cu accent pe competen\u021bele dezvoltate în cadrul acestei specializ\u0103ri;\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003Ed) pentru profilul umanist, specializarea filologie, din filiera teoretic\u0103 o prob\u0103 scris\u0103 din limba \u0219i literatura român\u0103 \u0219i limba \u0219i literatura unei limbi de circula\u021bie interna\u021bional\u0103 studiate, cu accent pe competen\u021bele dezvoltate în cadrul acestei specializ\u0103ri;\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003Ee) pentru filiera profesional\u0103, o prob\u0103 scris\u0103 specific\u0103 domeniului de preg\u0103tire;\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003Ef) pentru filiera voca\u021bional\u0103, o prob\u0103 specific\u0103 profilului sau specializ\u0103rii.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EProba scris\u0103, facultativ\u0103, specific\u0103 profilului sau specializ\u0103rii nu condi\u021bioneaz\u0103 promovarea examenului de bacalaureat. Absolven\u021bilor de liceu care au sus\u021binut proba scris\u0103, facultativ\u0103, specific\u0103 profilului sau specializ\u0103rii, li se elibereaz\u0103 \u003Cstrong\u003Ecertificate care atest\u0103 nivelul de competen\u021be specifice profilului \u003C\/strong\u003Esau specializ\u0103rii corespunz\u0103tor probei sus\u021binute. \u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EÎn situa\u021bia în care absolven\u021bii studiilor liceale nu au sus\u021binut sau nu au promovat examenul na\u021bional de bacalaureat, ace\u0219tia pot beneficia de cursuri de preg\u0103tire, organizate la nivelul unit\u0103\u021bilor de înv\u0103\u021b\u0103mânt liceal, precum \u0219i la nivelul institu\u021biilor de înv\u0103\u021b\u0103mânt superior acreditate. Fiecare absolvent poate beneficia o singur\u0103 dat\u0103 de finan\u021bare pentru a participa la cursurile de preg\u0103tire pentru examenul na\u021bional de bacalaureat.\u003C\/p\u003E",
  "pathkey": "preuniversitar\/organizarea-sistemului-de-invatamant\/examenul-national-de-bacalaureat",
  "path": [
    "preuniversitar",
    "organizarea-sistemului-de-invatamant",
    "examenul-national-de-bacalaureat"
  ],
  "id": "examenul-national-de-bacalaureat"
}
homeÎnvățământul preuniversitarOrganizarea sistemului de învățământ

Examenul național de bacalaureat

Examenul național de bacalaureat constă în susținerea următoarelor probe:

A - proba scrisă de evaluare a competențelor la disciplinele cuprinse în trunchiul comun - probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările; aceasta constă într-o probă unică, prin care se evaluează competențele generale formate pe parcursul ciclului liceal la limba și literatura română, matematică, științe, istoria și geografia României și Europei și științe socio-umane.

B - două probe de evaluare a competențelor lingvistice la două limbi de circulație internațională 

C - proba de evaluare a competențelor digitale

D - probă scrisă la Limba și literatura maternă 

E - probe scrise, facultative, specifice profilului sau specializării, la alegerea candidatului, după cum urmează:

a) pentru profilul real, specializarea matematică-informatică, din filiera teoretică, o probă scrisă din matematică și informatică cu accent pe competențele dezvoltate în cadrul acestei specializări;

b) pentru profilul real, specializarea științele-naturii, din filiera teoretică, o probă scrisă din fizică, chimie și biologie cu accent pe competențele dezvoltate în cadrul acestei specializări;

c) pentru profilul umanist, specializarea științe sociale, din filiera teoretică, o probă scrisă din istorie și științe socio-umane, cu accent pe competențele dezvoltate în cadrul acestei specializări;

d) pentru profilul umanist, specializarea filologie, din filiera teoretică o probă scrisă din limba și literatura română și limba și literatura unei limbi de circulație internațională studiate, cu accent pe competențele dezvoltate în cadrul acestei specializări;

e) pentru filiera profesională, o probă scrisă specifică domeniului de pregătire;

f) pentru filiera vocațională, o probă specifică profilului sau specializării.

Proba scrisă, facultativă, specifică profilului sau specializării nu condiționează promovarea examenului de bacalaureat. Absolvenților de liceu care au susținut proba scrisă, facultativă, specifică profilului sau specializării, li se eliberează certificate care atestă nivelul de competențe specifice profilului sau specializării corespunzător probei susținute. 

În situația în care absolvenții studiilor liceale nu au susținut sau nu au promovat examenul național de bacalaureat, aceștia pot beneficia de cursuri de pregătire, organizate la nivelul unităților de învățământ liceal, precum și la nivelul instituțiilor de învățământ superior acreditate. Fiecare absolvent poate beneficia o singură dată de finanțare pentru a participa la cursurile de pregătire pentru examenul național de bacalaureat.

Vrem să știm părerea ta!

Lasă-ne și un mesaj cu eventuale sugestii de îmbunătățire a noilor prevederi. Împreună, așezăm bazele unui sistem de învățământ mai bun, mai performant. Îți mulțumim!

total impotriva
impotriva
neutru
de acord
total de acord

Distribuie pagina:

Mai multe in Organizarea sistemului de învățământ:

Educația timpurie Învățământul secundar superior - liceal Consorțiile școlare și consorțiile de învățământ dual Educația specială și educația incluzivă Consilierul școlar va fi lângă elev Școala din Spital Portofoliul educațional și curriculumul la decizia școlii Planurile-cadru și programele școlare Portofoliul personal Orientarea școlară Evaluarea personalizată și continuă Evaluarea națională și Admiterea în clasa a IX-a Unități pilot de excelență Programe pilot Evaluarea periodică a nivelului de alfabetizare funcțională
© 2022 Partidul Național Liberal.
Mai multe pe PNL.ro si pe pagina noastra de Facebook