Partidul Național Liberal
{
  "parent": "\/",
  "type": "page",
  "name": "decalogul-motivelor",
  "title": "De ce este nevoie de schimbarea legilor educa\u021biei?",
  "content": "\u003Col\u003E\n\u003Cli\u003EPentru c\u0103 ne dorim o \u003Cstrong\u003Eeduca\u021bie de calitate, flexibil\u0103, incluziv\u0103 \u0219i adaptat\u0103 vremurilor\u003C\/strong\u003E, iar acest lucru necesit\u0103 o ampl\u0103 reform\u0103. Pentru c\u0103 trebuie s\u0103 avem un fundament pentru redarea prestigiului \u0219i demnit\u0103\u021bii profesiei de dasc\u0103l, inclusiv printr-o salarizare motivant\u0103 care s\u0103 fie cel pu\u021bin la nivelul salariului mediu pe economie, înc\u0103 de la debutul în carier\u0103.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EPentru c\u0103, în ultimii ani, \u003Cstrong\u003Erezultatele sistemului actual au nemul\u021bumit întreaga societate\u003C\/strong\u003E, iar analfabetismul func\u021bional a r\u0103mas constant sau chiar a crescut, ceea ce duce, evident, la rezultate slabe în materie de înv\u0103\u021bare relevant\u0103.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EPentru c\u0103 \u003Cstrong\u003Eavem nevoie de absolven\u021bi autonomi\u003C\/strong\u003E, de absolven\u021bi care s\u0103 în\u021beleag\u0103 ce se întâmpl\u0103 în jurul lor \u0219i s\u0103 gândeasc\u0103 critic, de absolven\u021bi care s\u0103 caute solu\u021bii creative, \u0219i nu bazate pe \u0219abloane, la problemele pe care le întâmpin\u0103 societatea. Avem nevoie de absolven\u021bi care s\u0103 fie antreprenori sau s\u0103 munceasc\u0103 eficient \u0219i s\u0103 pl\u0103teasc\u0103 impozite \u0219i taxe în România, astfel încât banii investi\u021bi în educa\u021bie s\u0103 se întoarc\u0103 în sistemul de înv\u0103\u021b\u0103mânt \u0219i în alte servicii publice.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EPentru c\u0103 \u003Cstrong\u003Efiecare elev din înv\u0103\u021b\u0103mântul românesc trebuie s\u0103-\u0219i poat\u0103 atinge poten\u021bialul maxim\u003C\/strong\u003E \u0219i s\u0103 fie valorizat în contexte sociale \u0219i de înv\u0103\u021bare cât mai variate \u0219i cât mai atractive.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EPentru c\u0103 \u003Cstrong\u003Eprofesorii sunt nemul\u021bumi\u021bi de programe\u003C\/strong\u003E \u0219i de lipsa lor de libertate în crearea de con\u021binuturi adaptate la nevoile clasei \u0219i ale copiilor cu care lucreaz\u0103.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EPentru c\u0103 liceenii sunt nemul\u021bumi\u021bi c\u0103 nu este posibil\u0103 \u003Cstrong\u003Eo mai mare autonomie în alegerea disciplinelor de care sunt interesa\u021bi\u003C\/strong\u003E, discipline care le-ar permite o specializare mai mare la acest nivel, în func\u021bie de interesul lor \u0219i de planurile de viitor.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EPentru c\u0103 \u003Cstrong\u003Erelevan\u021ba înv\u0103\u021b\u0103mântului profesional pentru pia\u021ba muncii a fost contestat\u0103, pe bun\u0103 dreptate\u003C\/strong\u003E, pentru c\u0103 \u0219colile profesionale \u0219i liceele tehnologice func\u021bioneaz\u0103 pe modele învechite, f\u0103r\u0103 o colaborare adecvat\u0103 cu mediul economic.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EPentru c\u0103 \u003Cstrong\u003Eelevii trebuie sa aib\u0103 acces la un traseu educa\u021bional mai flexibil\u003C\/strong\u003E, mai bine adaptat intereselor lor, care s\u0103 poat\u0103 identifica talentele \u0219i aptitudinile de la o vârst\u0103 cât mai fraged\u0103 \u0219i care s\u0103 îi orienteze spre atingerea poten\u021bialului maxim.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EPentru c\u0103 \u003Cstrong\u003Ep\u0103rin\u021bii trebuie sa aib\u0103 un feedback obligatoriu\u003C\/strong\u003E, iar fi\u0219ele posturilor didactice sa poat\u0103 fi modificate în acest sens.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EPentru c\u0103 \u003Cstrong\u003Esocietatea percepe sistemul de înv\u0103\u021b\u0103mânt drept unul învechit\u003C\/strong\u003E, în care structurile sunt acelea\u0219i ca în urm\u0103 cu zeci de ani, în care ini\u021biativa profesioni\u0219tilor se îneac\u0103 în birocra\u021bie \u0219i într-un centralism excesiv.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003Cp\u003EPentru a r\u0103spunde tuturor acestor provoc\u0103ri, \u003Cstrong\u003Enoile legi pornesc exact de la nevoile elevului, identificate pe parcursul a peste 6 ani de consult\u0103ri în cadrul proiectului România Educat\u0103\u003C\/strong\u003E. \u0218i aici vorbim nu numai de nevoi educa\u021bionale. Vorbim \u0219i de nevoi socio-emo\u021bionale, de nevoia de incluziune \u0219colar\u0103, de nevoia de desegregare, de nevoia de confort \u0219i siguran\u021b\u0103 în spa\u021biul \u0219colar, de nevoia de a fi acceptat necondi\u021bionat \u0219i valorizat tocmai prin respectarea particularit\u0103\u021bilor de vârst\u0103 \u0219i individuale, astfel încât \u003Cstrong\u003Eelevul s\u0103 fie beneficiarul unei EDUCA\u021aII INDIVIDUALIZATE urm\u0103rite printr-un instrument psihopedagogic de monitorizare \u0219i progres: portofoliul educa\u021bional.\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E",
  "description": "Pentru c\u0103 sistemul actual este unul \u00eenvechit care nu mai produce efectele dorite. Societatea evolueaz\u0103 constant, iar sistemul educa\u021bional trebuie s\u0103 \u021bin\u0103 pasul. E nevoie de o viziune integrat\u0103 \u0219i un sistem performant, care d\u0103 premisele unor viitoare genera\u021bii mai bine preg\u0103tite.",
  "pathkey": "decalogul-motivelor",
  "path": [
    "decalogul-motivelor"
  ],
  "id": "decalogul-motivelor"
}
home

De ce este nevoie de schimbarea legilor educației?

Pentru că sistemul actual este unul învechit care nu mai produce efectele dorite. Societatea evoluează constant, iar sistemul educațional trebuie să țină pasul. E nevoie de o viziune integrată și un sistem performant, care dă premisele unor viitoare generații mai bine pregătite.

 1. Pentru că ne dorim o educație de calitate, flexibilă, incluzivă și adaptată vremurilor, iar acest lucru necesită o amplă reformă. Pentru că trebuie să avem un fundament pentru redarea prestigiului și demnității profesiei de dascăl, inclusiv printr-o salarizare motivantă care să fie cel puțin la nivelul salariului mediu pe economie, încă de la debutul în carieră.
 2. Pentru că, în ultimii ani, rezultatele sistemului actual au nemulțumit întreaga societate, iar analfabetismul funcțional a rămas constant sau chiar a crescut, ceea ce duce, evident, la rezultate slabe în materie de învățare relevantă.
 3. Pentru că avem nevoie de absolvenți autonomi, de absolvenți care să înțeleagă ce se întâmplă în jurul lor și să gândească critic, de absolvenți care să caute soluții creative, și nu bazate pe șabloane, la problemele pe care le întâmpină societatea. Avem nevoie de absolvenți care să fie antreprenori sau să muncească eficient și să plătească impozite și taxe în România, astfel încât banii investiți în educație să se întoarcă în sistemul de învățământ și în alte servicii publice.
 4. Pentru că fiecare elev din învățământul românesc trebuie să-și poată atinge potențialul maxim și să fie valorizat în contexte sociale și de învățare cât mai variate și cât mai atractive.
 5. Pentru că profesorii sunt nemulțumiți de programe și de lipsa lor de libertate în crearea de conținuturi adaptate la nevoile clasei și ale copiilor cu care lucrează.
 6. Pentru că liceenii sunt nemulțumiți că nu este posibilă o mai mare autonomie în alegerea disciplinelor de care sunt interesați, discipline care le-ar permite o specializare mai mare la acest nivel, în funcție de interesul lor și de planurile de viitor.
 7. Pentru că relevanța învățământului profesional pentru piața muncii a fost contestată, pe bună dreptate, pentru că școlile profesionale și liceele tehnologice funcționează pe modele învechite, fără o colaborare adecvată cu mediul economic.
 8. Pentru că elevii trebuie sa aibă acces la un traseu educațional mai flexibil, mai bine adaptat intereselor lor, care să poată identifica talentele și aptitudinile de la o vârstă cât mai fragedă și care să îi orienteze spre atingerea potențialului maxim.
 9. Pentru că părinții trebuie sa aibă un feedback obligatoriu, iar fișele posturilor didactice sa poată fi modificate în acest sens.
 10. Pentru că societatea percepe sistemul de învățământ drept unul învechit, în care structurile sunt aceleași ca în urmă cu zeci de ani, în care inițiativa profesioniștilor se îneacă în birocrație și într-un centralism excesiv.

Pentru a răspunde tuturor acestor provocări, noile legi pornesc exact de la nevoile elevului, identificate pe parcursul a peste 6 ani de consultări în cadrul proiectului România Educată. Și aici vorbim nu numai de nevoi educaționale. Vorbim și de nevoi socio-emoționale, de nevoia de incluziune școlară, de nevoia de desegregare, de nevoia de confort și siguranță în spațiul școlar, de nevoia de a fi acceptat necondiționat și valorizat tocmai prin respectarea particularităților de vârstă și individuale, astfel încât elevul să fie beneficiarul unei EDUCAȚII INDIVIDUALIZATE urmărite printr-un instrument psihopedagogic de monitorizare și progres: portofoliul educațional.

Distribuie pagina:

© 2022 Partidul Național Liberal.
Mai multe pe PNL.ro si pe pagina noastra de Facebook